پست ۱۲۸ - takin back my heart  

Babe, I'm all through lovin' you Wasting my precious time on you Gonna walk away, walk out Kiss this love goodbye Ain't no words you're gonna say Gonna change my mind I don't deserve all the hurt Won't put up with the pain Been too many lies, baby Too many games I'm taking back my heart Takin' back my heart Repossessin' my affection Takin' back my heart Because baby, baby, baby Don't belong to you no more What did I ever see in you? How could I be so blind a fool? Gonna walk away, walk out Take my love and leave Gonna save it up for somebody Who really loves me You don't deserve me around And now I'm gonna go Kiss me goodbye baby I'm out the door I'm taking back my heart Takin' back my heart Repossessin' my affection Takin' back my heart Because baby, baby, baby Don't belong to you no

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

گیفت عروسی  

گیفت های عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در فرهنگ مردم ایران

ادامه مطلب  

دانلودفصل دوم انیمیشن بچه رئیس The Boss Baby Season 2 2018 WEB-DL  

فصل دوم انیمیشن بچه رئیس The Boss Baby Season 2 2018 WEB-DL
سریال The Boss Baby Season 2 با کیفیت 1080p & 720p & 480p
نام کارتون: بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 | ژانر: انیمیشن، کمدی، خانوادگی | انتشار: 2018
زبان: انگلیسی | زیرنویس فارسی: دارد | تعداد قسمت ها: 13 اپیزود | کیفیت: WEB-DL
فرمت: MKV | حجم: متفاوت با هر کیفیت | محصول آمریکا | امتیاز: 6.3 از 10
خلاصه داستان: در مورد خانواده‌ای است که با ورود بچه‌ای عجیب و غریب به خانه اشان اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. در حالی که خانواده انگشت ا

ادامه مطلب  

دانلود دوبله فارسی قسمت 1 از فصل دوم بچه رئیس The Boss Baby Season 2  

دانلود دوبله فارسی فصل دوم انیمیشن بچه رئیس The Boss Baby Season 2 2018
سریال The Boss Baby Season 2 با کیفیت 1080p & 720p & 480p
دانلود دوبله فارسی قسمت 1 از فصل دوم بچه رئیس The Boss Baby Season 2
نام کارتون: بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 | ژانر: انیمیشن، کمدی، خانوادگی | انتشار: 2018
زبان: انگلیسی | زیرنویس فارسی: دارد | تعداد قسمت ها: 13 اپیزود | کیفیت: WEB-DL
فرمت: MKV | حجم: متفاوت با هر کیفیت | محصول آمریکا | امتیاز: 6.3 از 10
منتشر کننده: فیلم برای شما پلاس
خلاصه داستان:در مورد خانواده&zwnj

ادامه مطلب  

گیفت های عروسی  

گیفت های عروسی

تشریفات عروسی
گیفت‌ها از جذاب‌ترین هدیه ها برای مهمانان است. گیفت ها به رسم یادبود به مهمانان اهدا می‌شود و در شکل های مختلفی موجود است. گیفت های عروسی نشانه احترام و تشکر از مهمانان است. همچنین سلیقه عروس و اهمیت او به مهمانانش را نشان می دهد. با استفاده از وسایل زیادی می توانید گیفت های عروسی خود را بسازید.
گیفت های عروسی
تاریخچه گیفت
فرهنگ گیفت های عروسی در جوامع مختلف از قرن ها پیش به شیوه های گوناگون وجود داشته است. در ف

ادامه مطلب  

دانلود دوبله فارسی فصل اول سریال بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business 2018  

دانلود دوبله فارسی سریال بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business 2018
The Boss Baby: Back in Business 2018 با کیفیت 1080p & 720p
قسمت 13 دوبله فارسی (دو زبانه) اضافه شد
نام سریال: بچه رئیس: بازگشت به کار | ژانر: انیمیشن، کمدی، خانوادگی | تاریخ انتشار: 2018
زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | زیرنویس فارسی: دارد | تعداد قسمت ها: 13 اپیزود
کیفیت ویدئو: وب دی ال WEB-DL | سازنده: دریم ورکس | امتیاز: 8.6 از 10
منتشر کننده: فیلم برای شما پلاس
خلاصه داستان:بچه رئیس با کمک تیم، برادر و شریک جرمش، در حال اد

ادامه مطلب  

دانلود دوبله فارسی تمام قسمت های فصل دوم بچه رئیس The Boss Baby Season 2  

دانلود دوبله فارسی سریال The Boss Baby: Back in Business با لینک مستقیم و رایگان
دانلود دوبله فارسی سریال The Boss Baby: Back in Business کیفیت عالی
دانلود دوبله فارسی سریال The Boss Baby: Back in Business
دوبله فارسی سریال The Boss Baby: Back in Business فصل دوم
قسمت ۰۳ اضافه شد
نام سریال: The Boss Baby: Back in Business
ژانر: انیمیشن ستارگان: David W. Collins, JP Karliak, Pierce Gagnon سالهای پخش: ۲۰۱۸– امتیاز: ۹ از ۱۰ شبکه پخش کننده: NETFLIX کیفیت: WEB-DL -HDTv اطلاعات بیشتر: کلیک کنید خلاصه داستان:  بچه

ادامه مطلب  

دانلود دوبله فارسی سریال بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business 2018  

دانلود دوبله فارسی سریال بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business 2018خلاصه سریال انیمیشن بچه رئیس با کمک تیم، برادر و شریک جرمش، در حال ادامه تجارت سابق خود و
مدیریت کمپانی بیبی کورپ است. با این حال، ایجاد یک تعادل بین زندگی شخصی و
کاری به یک ماموریت غیر ممکن برای این بچه امروزی تبدیل شده است…برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود دوبله فارسی سریال بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business 2018  

دانلود دوبله فارسی سریال بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business 2018خلاصه سریال انیمیشن بچه رئیس با کمک تیم، برادر و شریک جرمش، در حال ادامه تجارت سابق خود و
مدیریت کمپانی بیبی کورپ است. با این حال، ایجاد یک تعادل بین زندگی شخصی و
کاری به یک ماموریت غیر ممکن برای این بچه امروزی تبدیل شده است…برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

Family & Relations  

was born in

give the baby up for adoption

divorce settlement

sibling

old friend


grew up in

due date~baby in on due in October

broken home

immediate family

close friend= good friend


went to university at 20

have the baby=give birth to the baby

custody of the children

extended family

best friend


cousin

adoptive parents

grant joint custody#award sole custody

family member

classmates


nephew#niece

raise the child=bring up the child

single parent family

family tree

flatmates


widower#widow

adopted child

pay child support

distant relative

colleagues


stepfather#stepmother

birth mother =biological mother

stay on good terms with each other

loving family=close family#dysfunctional family

make friend


father-in-law#mother-in-law

an only child

get pregnant=expe

ادامه مطلب  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟
 مراقبت از دندان‌های فرزندتان حتی قبل از درآمدن اولین دندانش شروع می‌شود.
 
کی باید برای اولین بار فرزندم را پیش
دندانپزشک ببرم؟ آیا کودک ۳ ساله‌ام باید از نخ دندان استفاده کند؟ از کجا
باید بفهمم دندان‌های فرزندم به ارتودنسی نیاز دارد؟
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟
 مراقبت از دندان‌های فرزندتان حتی قبل از درآمدن اولین دندانش شروع می‌شود.
 
کی باید برای اولین بار فرزندم را پیش
دندانپزشک ببرم؟ آیا کودک ۳ ساله‌ام باید از نخ دندان استفاده کند؟ از کجا
باید بفهمم دندان‌های فرزندم به ارتودنسی نیاز دارد؟
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟
 مراقبت از دندان‌های فرزندتان حتی قبل از درآمدن اولین دندانش شروع می‌شود.
 
کی باید برای اولین بار فرزندم را پیش
دندانپزشک ببرم؟ آیا کودک ۳ ساله‌ام باید از نخ دندان استفاده کند؟ از کجا
باید بفهمم دندان‌های فرزندم به ارتودنسی نیاز دارد؟
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟  

مراقبت کردن از دندانهای کودکان از چه زمان باید شروع شود؟
 مراقبت از دندان‌های فرزندتان حتی قبل از درآمدن اولین دندانش شروع می‌شود.
 
کی باید برای اولین بار فرزندم را پیش
دندانپزشک ببرم؟ آیا کودک ۳ ساله‌ام باید از نخ دندان استفاده کند؟ از کجا
باید بفهمم دندان‌های فرزندم به ارتودنسی نیاز دارد؟
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بارداری  

همه چیز در مورد معاینات پزشکی در دوران بارداری
مراقبت
های پزشکی در دوران بارداری بارداری یک واقعه طبیعی است که از ترکیب یک
اسپرماتوزوئید با یک تخمک شروع می‌شود و پس از ۹ ماه با تولد یک کودک […]

آیا شما آن را دوست دارم؟0
0 اطلاعات بیشتر


مراقبت های دوران بارداری – عوامل خطرناک
مراقبت
های دوران بارداری – عوامل خطرناک دوری از عوامل خطرزا مراقبت مادران در
سراسر دوران بارداری خصوصاً در سه ماه نخست بارداری که اعضای بدن کودک در
حال شکل […]

آیا

ادامه مطلب  

دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم  

 دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم

 
اگرچه این مساله از نظر برخی افراد
غیرممکن به نظر می آید ولی حتی دندان های شیری کودکان با سن زیریک سال هم
در معرض پوسیدگی بوده و می توانند پوسیده شوند. به همین دلیل هر ساله تعداد
زیادی از این کودکان به علت مشکلات بوجودآمده برای درمان دندان شیری یا
رفع مشکلات ناشی از آن به مراکز درمانی مراجعه می کنند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم  

 دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم

 
اگرچه این مساله از نظر برخی افراد
غیرممکن به نظر می آید ولی حتی دندان های شیری کودکان با سن زیریک سال هم
در معرض پوسیدگی بوده و می توانند پوسیده شوند. به همین دلیل هر ساله تعداد
زیادی از این کودکان به علت مشکلات بوجودآمده برای درمان دندان شیری یا
رفع مشکلات ناشی از آن به مراکز درمانی مراجعه می کنند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم  

 دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم

 
اگرچه این مساله از نظر برخی افراد
غیرممکن به نظر می آید ولی حتی دندان های شیری کودکان با سن زیریک سال هم
در معرض پوسیدگی بوده و می توانند پوسیده شوند. به همین دلیل هر ساله تعداد
زیادی از این کودکان به علت مشکلات بوجودآمده برای درمان دندان شیری یا
رفع مشکلات ناشی از آن به مراکز درمانی مراجعه می کنند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم  

 دندان های شیری پوسیده را چگونه درمان کنیم

 
اگرچه این مساله از نظر برخی افراد
غیرممکن به نظر می آید ولی حتی دندان های شیری کودکان با سن زیریک سال هم
در معرض پوسیدگی بوده و می توانند پوسیده شوند. به همین دلیل هر ساله تعداد
زیادی از این کودکان به علت مشکلات بوجودآمده برای درمان دندان شیری یا
رفع مشکلات ناشی از آن به مراکز درمانی مراجعه می کنند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بهترین فاصله بین دو بارداری چقدر است؟  

بهترین فاصله بین دو بارداری چقدر است
 
 
 
وقتی خبر تولد اولین فرزند خانواده به گوش
می‌رسد، همه بدون استثنا خوشحال می‌شوند. مادر هم که از همه خوشحال‌تر است
چون باری را که 9 ماه با خودش حمل کرده بر زمین می‌گذارد . اما بعد از
مدتی کوتاه سیلی از افکار مختلف و نگرانی‌های تازه به ذهن او هجوم
می‌آورند. یکی از این نگرانی‌ها ترس از بارداری مجدد است و اینکه مادر و
پدر هر دو باید تصمیم بگیرند که دومین فرزند خود را (البته اگر می‌خواهند
فرزندی دیگر

ادامه مطلب  

بهترین فاصله بین دو بارداری چقدر است؟  

بهترین فاصله بین دو بارداری چقدر است
 
 
 
وقتی خبر تولد اولین فرزند خانواده به گوش
می‌رسد، همه بدون استثنا خوشحال می‌شوند. مادر هم که از همه خوشحال‌تر است
چون باری را که 9 ماه با خودش حمل کرده بر زمین می‌گذارد . اما بعد از
مدتی کوتاه سیلی از افکار مختلف و نگرانی‌های تازه به ذهن او هجوم
می‌آورند. یکی از این نگرانی‌ها ترس از بارداری مجدد است و اینکه مادر و
پدر هر دو باید تصمیم بگیرند که دومین فرزند خود را (البته اگر می‌خواهند
فرزندی دیگر

ادامه مطلب  

معرفی پوشک بچه بامبو مدل سایز ۲ بسته ۳۰ عددی  

معرفی پوشک بچه بامبو سایز ۲ بسته ۳۰ عددی (Bambo Nature Mini size 2 diaper pack of 30)
پوشک بچه تولید شده در دانمارک. با نشان رعایت اصول کیفیت، سلامت و محیط زیست از اروپای شمالی. دارای گارانتی کمترین اثر ناراحت کننده بر روی کودک شما و محیط زیست
نکات مهم  قبل از خرید پوشک بچه که یک مادر لازم دارد :
۱ – این پوشک بچه دارای لایه پشتی از جنس منسوج بوده و پشتی آن از جنس پلاستیک نمی باشد. لذا این لایه قابلیت تبادل هوا با بیرون را دارد و مانع از اذیت پوست می شود. ۲ – این پ

ادامه مطلب  

معرفی پوشک بچه بامبو مدل سایز ۲ بسته ۳۰ عددی  

معرفی پوشک بچه بامبو سایز ۲ بسته ۳۰ عددی (Bambo Nature Mini size 2 diaper pack of 30)
پوشک بچه تولید شده در دانمارک. با نشان رعایت اصول کیفیت، سلامت و محیط زیست از اروپای شمالی. دارای گارانتی کمترین اثر ناراحت کننده بر روی کودک شما و محیط زیست
نکات مهم  قبل از خرید پوشک بچه که یک مادر لازم دارد :
۱ – این پوشک بچه دارای لایه پشتی از جنس منسوج بوده و پشتی آن از جنس پلاستیک نمی باشد. لذا این لایه قابلیت تبادل هوا با بیرون را دارد و مانع از اذیت پوست می شود. ۲ – این پ

ادامه مطلب  

معرفی پوشک بچه بامبو مدل سایز ۲ بسته ۳۰ عددی  

معرفی پوشک بچه بامبو سایز ۲ بسته ۳۰ عددی (Bambo Nature Mini size 2 diaper pack of 30)
پوشک بچه تولید شده در دانمارک. با نشان رعایت اصول کیفیت، سلامت و محیط زیست از اروپای شمالی. دارای گارانتی کمترین اثر ناراحت کننده بر روی کودک شما و محیط زیست
نکات مهم  قبل از خرید پوشک بچه که یک مادر لازم دارد :
۱ – این پوشک بچه دارای لایه پشتی از جنس منسوج بوده و پشتی آن از جنس پلاستیک نمی باشد. لذا این لایه قابلیت تبادل هوا با بیرون را دارد و مانع از اذیت پوست می شود. ۲ – این پ

ادامه مطلب  

معرفی پوشک بچه بامبو مدل سایز ۲ بسته ۳۰ عددی  

معرفی پوشک بچه بامبو سایز ۲ بسته ۳۰ عددی (Bambo Nature Mini size 2 diaper pack of 30)
پوشک بچه تولید شده در دانمارک. با نشان رعایت اصول کیفیت، سلامت و محیط زیست از اروپای شمالی. دارای گارانتی کمترین اثر ناراحت کننده بر روی کودک شما و محیط زیست
نکات مهم  قبل از خرید پوشک بچه که یک مادر لازم دارد :
۱ – این پوشک بچه دارای لایه پشتی از جنس منسوج بوده و پشتی آن از جنس پلاستیک نمی باشد. لذا این لایه قابلیت تبادل هوا با بیرون را دارد و مانع از اذیت پوست می شود. ۲ – این پ

ادامه مطلب  

معرفی پوشک بچه بامبو مدل سایز ۲ بسته ۳۰ عددی  

معرفی پوشک بچه بامبو سایز ۲ بسته ۳۰ عددی (Bambo Nature Mini size 2 diaper pack of 30)
پوشک بچه تولید شده در دانمارک. با نشان رعایت اصول کیفیت، سلامت و محیط زیست از اروپای شمالی. دارای گارانتی کمترین اثر ناراحت کننده بر روی کودک شما و محیط زیست
نکات مهم  قبل از خرید پوشک بچه که یک مادر لازم دارد :
۱ – این پوشک بچه دارای لایه پشتی از جنس منسوج بوده و پشتی آن از جنس پلاستیک نمی باشد. لذا این لایه قابلیت تبادل هوا با بیرون را دارد و مانع از اذیت پوست می شود. ۲ – این پ

ادامه مطلب  

معرفی پوشک بچه بامبو مدل سایز ۲ بسته ۳۰ عددی  

معرفی پوشک بچه بامبو سایز ۲ بسته ۳۰ عددی (Bambo Nature Mini size 2 diaper pack of 30)
پوشک بچه تولید شده در دانمارک. با نشان رعایت اصول کیفیت، سلامت و محیط زیست از اروپای شمالی. دارای گارانتی کمترین اثر ناراحت کننده بر روی کودک شما و محیط زیست
نکات مهم  قبل از خرید پوشک بچه که یک مادر لازم دارد :
۱ – این پوشک بچه دارای لایه پشتی از جنس منسوج بوده و پشتی آن از جنس پلاستیک نمی باشد. لذا این لایه قابلیت تبادل هوا با بیرون را دارد و مانع از اذیت پوست می شود. ۲ – این پ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1